Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Damedis s.r.o., so sídlom Křenová 19, 602 00 Brno, IČO: 26931664, vedená na Krajskom súde v Brne pod spisovou značkou C 46416, prevádzkovateľ internetového obchodu damedis.cz sa pri spracovaní osobných údajov zákazníkov riadi najmä Nariadením Európskeho parlamentu ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Nariadenie”) a platnou legislatívou upravujúcou oblasť ochrany osobných údajov. Spracovanie vykonávame iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá charakteru poskytovaných služieb i účelu konkrétneho spracovania.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme prostredníctvom emailu info@damedis.cz.

Bezpečnosť Vašich údajov je našou prioritou a zverené osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového Nariadenia EÚ (tzv. GDPR) sme upravili podmienky na spracovanie týchto údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám. Dodržujeme prísne pravidlá, ktoré určujú, ktorý zamestnanec, či útvar má prístup k Vašim osobným údajom a ktoré osobné údaje môže spracovávať. Vaše osobné údaje nepredávame tretím stranám s výnimkou prípadov, keď máme Váš súhlas alebo nás na to oprávňuje, resp. zaväzuje, právny predpis, ako napríklad v prípade dopravcov či výdajní tovaru, alebo v prípade orgánov činných v trestnom konaní.

Základné údaje

Identifikačné údaje
Medzi základné údaje patrí Vaše meno a priezvisko, ďalej potom najmä fakturačná a doručovacia adresa, IČO a DIČ (ak podnikáte). Identifikačné údaje sú nevyhnutnou súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Zber a použitie týchto identifikačných údajov, nám nariaďujú právne predpisy, ako je napríklad zákon o účtovníctve alebo Občiansky zákonník.

Kontaktné údaje
Pokiaľ nám oznámite Vaše kontaktné údaje, ako napríklad telefón alebo email, môžeme Vám poskytnúť rozšírené individuálne služby podľa Vašich preferencií. Bez znalosti kontaktných údajov by sme Vám niektoré naše služby ani nemohli poskytovať. Okrem iného Vám umožňujeme pohodlnú elektronickú komunikáciu, bonusový program či telefonické objednávky a taktiež preto spravujeme Vaše prístupové údaje – najmä prihlasovacie mená a heslá, ktoré slúžia na bezpečnú autentizáciu vašej osoby.

Údaje o produktoch a službách

Vaše údaje spracovávame aj v priebehu využívania našich služieb. Aby sme mohli realizovať Vašu objednávku, potrebujeme poznať údaje o Vami vybraných produktoch, objednanom množstve, preferovaný spôsob doručenia a úhrady objednávky. Pri úhrade Vašej objednávky potrebujeme poznať nevyhnutné údaje o platbe, ako sú napr. uhradená čiastka, identifikácia platiteľa prostredníctvom čísla Vášho účtu alebo symbolov platby.

Niektoré sledované údaje uľahčujú a urýchľujú Váš nákup, ide napr. o preferované značky a produkty. Spracovávame taktiež informácie o tom, z akých zariadení k našim službám pristupujete elektronickou cestou. To nám pomáha pri optimalizácii našich platforiem a ich ďalšom vývoji, rovnako ako pri zvyšovaní bezpečnosti. Medzi tieto údaje patrí IP adresa, informácie o prehliadači a hardvéri zariadenia. Zároveň v tomto ohľade dochádza k ukladaniu tzv. cookies do vášho zariadenia.

Údaje z našej komunikácie a interakcie

Vďaka Vašim názorom a vyjadreniam Vašich preferencií môžeme skvalitňovať naše služby a ponúkať Vám také produkty, ktoré zodpovedajú Vašim požiadavkám. Medzi tieto údaje patria aj údaje z používania našich webových stránok, ďalej potom informácie o našom vzájomnom kontakte prostredníctvom telefónu, emailu, on-line chatu, vrátane riešenia reklamácií a servisných požiadaviek.

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje zásadne udržujeme v rámci našej spoločnosti. Údaje odovzdávame tretím stranám iba vtedy, ak nám to povolíte alebo to zakotvuje zákon. Z povahy nášho podnikania sú Vaše údaje spracovávané spolupracujúcimi doručovateľmi objednaného tovaru a dodávateľmi súvisiacich služieb.

Doručovatelia objednaného tovaru
V rámci objednávky si slobodne zvolíte spôsob doručenia tovaru a za týmto účelom poskytujeme Vaše kontaktné údaje zvolenému dopravcovi alebo zástupcovi výdajného miesta a tieto subjekty sa pre nás stávajú spracovateľmi osobných údajov.

Aké sú vaše práva?

Vaše údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade so zákonom. Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

Pokiaľ by ste sa domnievali(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované Nariadenie, máte okrem iného právo požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať vykonanie opravy, doplnenia, popr. výmaz osobných údajov alebo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás.
Damedis
Máte nejaké otázky?
Sme online po-pá: 7-15h