Reklamácia

Zodpovednosť za chyby tovaru a záruka

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzatvorení škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po ich odhalení, tj. Ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. Rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. Zjednanie nápravy a to:

 • Bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • Primeraným znížením kúpnej ceny
 • Náhradným dodaním tovaru
 • Odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať u predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
1. Vyplňte formulár ktorý je na stiahnutie nižšie na stránke, riadne vyplňte a priložte k reklamácií.
2. Zašlite tovar na adresu: Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice 620 00 Brno, Areál Manag.

Na balík napíšte  REKLAMÁCIA, bez tohto nápisu môže dôjsť k strate reklamácie. Zákazník je povinný reklamovaný tovar zabezpečiť pre prevoz, aby nehrozilo riziko poškodenia počas dopravy. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru počas dopravy z dôvodu nedostatočného zabezpečenia.

Ak sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskôr však do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci riešenie reklamácie okamžitou výmenou za bezchybný kus v týchto prípadoch:

 • Tovar nie je viditeľne použitý
 • Nie je vyplnený záručný list
 • Daný tovar je dostupný.

Do záruky nespadajú okrem ďalších tieto prípady:

 • Tovar bol reklamovaný po záručnej dobe
 • Tovar bol neodborne inštalovaný, upravovaný či opravovaný
 • Tovar bol používaný v rozpore s priloženým návodom na obsluhu
 • Tovar bol poškodený živlom - vodou, bleskom, ohňom alebo elektrickým výbojom
 • Došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste

Záruka PrintLine

Záruku za Vaše tlačové a kopírovacie zariadenie preberáme na seba. Záruka sa vzťahuje na záručný aj pozáručný servis.

Túto záruku si môžete uplatniť, pokiaľ poškodenie preukázateľne spôsobil spotrebný materiál PrintLine. V prípade problému je nutné sa najskôr obrátiť na reklamačné oddelenie, ktoré zvolí vhodný postup. Pokiaľ si servis budete zariaďovať sami, náklady za opravu nemusia byť preplatené.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené zlou mechanickou manipuláciou. 

 

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás.
Damedis
Máte nejaké otázky?
Sme online po-pá: 7-15h